Vigør

Ulike roller og verv

Ulike roller og verv

Styreleder

 • Fastsette agenda for styremøtene og lede møtene.
 • Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer for klubben.
 • Hovedansvaret for kontakt med fotballkrets, idrettskrets og NIF.
 • Ansvaret for klubbens økonomi sammen med resten av styret og administrasjon.
 • Lede arbeidet i klubben styre og fordele nødvendige oppgaver og ansvar til styret medlemmer, og følge opp disse.
 • Være nærmeste overordnede for daglig leder.
  • Ansvar for stillingsinstruks.
 • Ansvar for at årsmøtets vedtak følges opp gjennom året og rapportere til årsmøtet.
 • Støtte og tilrettelegge for daglig leder

Nestleder

 • Nestleder er stedfortreder ved leders fravær.
 • Nestleder er medlem i styret og rapporterer til leder.
 • Nestleder har oppgaver som øvrige styremedlemmer.
 • Nestleder skal støtte styreleder og daglig leder og samkjøre sine aktiviteter med disse.
 • Nestleder har i samarbeid med styret i FK Vigør ansvar for å påse at virksomheten drives i forhold til gjeldende lover og forskrifter.

Valgkomité

Har ansvaret for å oppnevne kvalifiserte kandidater til å sitte i styret i Vigør. Styret velges på årsmøtet hvert år. Styrevervene går over to år og halve styret er på valg ved hvert årsmøte.

Trenerveileder

 • Følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål
 • Rekruttere nye trenere til klubben
 • Danne trenerteam på de ulike lagene
 • Kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning
 • Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben
 • Planlegging trenerforum sammen med FU – ansvarlig for å utarbeide en struktur på hvordan trenerforum i klubben skal organiseres

Treneransvarlig i FK Vigør er sportssjef.

Oppstartsansvarlig

 • Det er ønskelig at oppstartsansvarlig har inngående kompetanse til barnefotball og besitter både formell kompetanse og erfaring med barnefotball. Oppstartsansvarlig er ansvarlig for å avholde trenerkurs for trenere av klubbens nye lag.
 • Tidspunkt for oppstart av nye årganger skjer like etter skolestart hvert år. Samtlige nye 1. klassinger på skolene Krossen, Solholmen, Karl Johans minne og Hellemyr mottar et invitasjonsskriv via skolene i månedsskiftet august/september hvert år hvor dem inviteres med i FK Vigør.
 • Oppstartsansvarlig er ansvarlig for at lagsammensetting foregår i tråd med klubbens retningslinjer.
 • Oppstartsansvarlig er ansvarlig for å kartlegge og rekruttere trenere og støtteapparat til de nye årskullene.
 • Oppstartsansvarlig avholder felles foreldremøte i forbindelse med skolestart hvert år for nye spillere/foreldre. All hensiktsmessig informasjon presenteres i et slikt foreldremøte samt at man presenterer klubbens verdier, mål og retningslinjer.
 • Oppstartsansvarlig er ansvarlig for å evaluere og videreutvikle klubbens rekrutteringsplan i samarbeid med klubbens øvrige administrasjon.

Dommerkoordinator

 • Dommerkoordinatorens viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med:
  • Klubbens egne dommere
  • Styret og administrasjon
  • Lagledere og trenere
  • Fotballkretsen
 • Avholde fellesmøte med alle klubbens dommere en gang før sesongstart og en gang mot slutten av sesongen.
 • Sørge for at alle klubbens dommere er kjent med klubbens retningslinjer.
 • Sammen med styret ha hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag.
 • Legge til rette for å tilby dommerkurs til dem som ønsker det og, hvis praktisk mulig, følge opp og veilede disse i kamper.
 • Ha ansvaret for å tilby dem som har ambisjoner og talent, videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.
 • Ha ansvaret for å påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.
 • Ha ansvaret for å påse at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.

Dommerkoordinator i Vigør er Trond Kristiansen – telefon 482 45 342 – e-post: trond@fkvigor.no

Informasjon om alle klubbens dommer finner du ved å klikke HER

FIKS-ansvarlig

 • Forankring – påse at klubbens ledelse til enhver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver.
 • Brukeradministrasjon - påse at klubben til enhver tid har personer i klubben med nødvendige tilganger til FIKS.
 • Brukeropplæring - påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre påkrevde oppgaver. Dette gjøres i samarbeid med fotballkretsen.
 • FIKS-ansvarlige er også ansvarlige for overganger i FK Vigør.

FIKS-ansvarlige i Vigør er daglig leder og sportsjef.

Kontakt dem hvis du har behov for tilgang eller du har andre henvendelser knyttet til FIKS.

Kvalitetsklubb-ansvarlig

 • Være klubbens kontaktperson mot krets og Kvalitetsklubbveileder
 • Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i klubben
 • Sørge for at klubben er representert på møter/seminarer om kvalitetsklubb prosjektet
 • Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis
 • Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om det arbeides bevisst med verdi- og utviklingsarbeidet
 • Ansvarlig for å formidle ut info om kvalitetsklubb prosjektet til medlemmer

Fair Play-ansvarlig

 • Fair play-ansvarlig har det overordnete ansvaret for å koordinere og implementere klubbens Fair play-arbeid på alle lag.
 • Et godt Fair play-arbeid i klubben avhenger av at målsetting og strategi er forankret i styret. Styret oppnevner en Fair play-ansvarlig og gjør dennes arbeidsoppgaver og ansvar kjent i alle ledd i klubben.

   FK Vigør
  Postboks 7061 Vestheiene, 4674 Kristiansand (post)
  Hellemyrbakken 70, 4628 Kristiansand (kart)  (besøk)
  Tlf: 48 50 90 60   Epost: post@fkvigor.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift