Vigør

Styret og utvalg

Styret og utvalg

Styret

 • Styret ble valgt på årsmøtet 19.mai 2020
 • Sender bestilling på hvilke funksjoner som skal dekkes i styret til valgkomitéen innen utgangen av september hvert år.
 • Lede klubbens mål- og strategiarbeid og foreta en kontinuerlig strategisk oppfølging av rammene som er bestemt av klubben.
 • Ha økonomisk kontroll og lede driften.
 • Sørge for riktig organisering og styresammensetning – og effektive underutvalg.
 • Følge idrettens lover og representere klubben utad.
 • Legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig, beholde dem over tid, samt utvikle gode fotballspillere

Medlemmer

Helge Konradsen - Styreleder (2022-23) - helge@fkvigor.no

Kai Rune Glomså - Nestleder (2023-24) - kairune@fkvigor.no

Berent Helleren - Styremedlem (2022-23) - berent@fkvigor.no

Arve Klausen - Styremedlem (2022-23) - arve@fkvigor.no

John Henrik Glomså - Styremedlem (2023-24) - john.henrik@fkvigor.no

Kjell Vidar Landelius - Styremedlem (2023-24) - kjellvidar@fkvigor.no

Karsten Aust - Styremedlem (2022-23) - karsten.aust@fkvigor.no

Vara: Margrét Salvör Kjellingland - Styremedlem (2023) - margret.kjellingland@fkvigor.no

Styrets viktigste oppgaver:

 • Sender bestilling på hvilke funksjoner som skal dekkes i styret til valgkomitéen innen utgangen av september hvert år.
 • Lede klubbens mål- og strategiarbeid og foreta en kontinuerlig strategisk oppfølging av rammene som er bestemt av klubben.
 • Ha økonomisk kontroll og lede driften.
 • Sørge for riktig organisering og styresammensetning – og effektive underutvalg.
 • Følge idrettens lover og representere klubben utad.
 • Legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig, beholde dem over tid, samt utvikle gode fotballspillere.


Utvalg

Arrangementsutvalg:

 • Arrangementsutvalget har ansvaret for klubbens arrangementer i løpet av året. Både sportslige og andre arrangementer i regi av klubben som:
  • Klubbens turneringer, fotballskole, julemesse, temakvelder, avslutninger etc.
 • Det anbefales at det opprettes en egen gruppe/komité som jobber med enten ett eller flere av arrangementene.
 • Lederen for arrangementsutvalget delegerer de forskjellige oppgavene i utvalget på starten av året og setter opp et årshjul for utvalget.
 • Lederen rapporterer også til styret ved styremøter.

Økonomi- og markedsutvalg:

 • Skal sikre klubben stabile inntektskilder.
 • Rapporterer om den økonomiske sitasjonen til styret ved styremøter
 • FK Vigør har sin egen økonomiplan som utvalget legger til grunn for sitt arbeid. Planen sammen med årshjul og definerte oppgaver for utvalget finner du på klubbens hjemmeside

Anleggs- og IT-utvalget:

 • Ansvarlig for drift og vedlikehold av alle klubbens anlegg. Klubbens anlegg er: Vigørhallen, klubbhuset og tribunen på Hellemyr Kunstgress.
  • Anleggene skal til enhver tid være i en slik forstand at det er forsvarlig å bruke.
  • Utvalget er også ansvarlig for det tekniske utstyret både i Vigørhallen og klubbhuset, inkludert kiosk/kjøkken begge plasser.
 • Leder for utvalget delegerer de forskjellige oppgavene i utvalget på starten av året, og når saker eventuelt dukker opp.
 • Lederen rapporterer også til styret ved styremøter.

Fotballutvalget

 • Ansvaret for oppfølging og gjennomføring av sportsplanen og andre retningslinjer for sportslig aktivitet.
 • Samarbeide med sportssjef i sammensetning av trenerteam.
 • Være rådgivende organ for trenere og støtteapparat.
 • Bidra til planlegging av klubbens årshjul og gjennomførelse av aktiviteter.
 • Planlegge og gjennomføre minimum tre trenerforum i løpet av året.
 • Bistå sportsjef i oppfølging av enkeltspillere, treningsgrupper etc.

   FK Vigør
  Postboks 7061 Vestheiene, 4674 Kristiansand (post)
  Hellemyrbakken 70, 4628 Kristiansand (kart)  (besøk)
  Tlf: 48 50 90 60   Epost: post@fkvigor.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift