Vigør

Økonomiplan

Økonomiplan

Økonomiplan for FK Vigør

1. Økonomiske prinsipp

Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler.

2. Budsjett

Klubben skal hvert år utarbeide budsjett for kommende år. Det budsjetteres på kontonivå, dvs. på et mest mulig detaljert nivå og tilsvarende som i regnskapet (slik at avvik lett kan følges opp). Budsjettet baseres på forsiktighetsprinsippet, dvs. at man tar med kun sikre inntekter og tar høyde for alle kjente utgifter.

3. Regnskap og økonomistyring

Klubbens regnskap utarbeides i tråd med regnskapslovens bestemmelser samt god regnskapsskikk i Norge. Økonomibestemmelsene i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov er implementert i regnskapsføringen og i klubben som sådan.

Administrasjonen er ansvarlig for føring og avstemming av klubbens regnskap. Daglig leder rapporterer månedlig regnskapet til klubbens styre, som igjen har gjennomgang av regnskapet som egen styresak.

I tråd med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov har klubben engasjert revisor. Revisor foretar sin gjennomgang i tråd med revisorlovens-/forskriftens bestemmelser samt god revisjonsskikk i Norge. Revisor er i tillegg engasjert til å foreta den tekniske utarbeidelsen av årsregnskapet med noteopplysninger.

4. Bruk av bankkonto

Bankkontoen disponeres av daglig leder og styreleder.

5. Kontanthåndtering

Kontantinntekter fra kiosksalg, billettsalg mv. skal alltid telles opp av to personer, oppgjørsskjema fylles ut og signeres av to personer, før pengene settes inn på konto (innleveres til banken).

6. Regningsbetaling

Klubben sine inngående fakturaer skal attesteres av daglig leder for anvisning og betaling. Styreleder signerer alle bilag.

Ved refusjoner av kontantutlegg skal det også signeres av to personer før betaling.

Dommerregninger utbetales etter at regning er sendt på e-post.

7. Innkreving

Innkreving skal alltid gjøres til klubbens bankkonti, fortrinnsvis hovedkonto. (unntak dersom økonomiansvarlig har gitt beskjed om annen konto til spesielle formål).

8. Reiseregning

Ved utgifter knyttet til kjøring må kjørelister leveres mellom dag 01 og 05 i hver måned. Listene leveres til daglig leder.

Kjørelister som blir forsinket levert med 14 dager, faller bort.

9. Lønn

Lønn utbetales den 20. hver måned.

   FK Vigør
  Postboks 7061 Vestheiene, 4674 Kristiansand (post)
  Hellemyrbakken 70, 4628 Kristiansand (kart)  (besøk)
  Tlf: 48 50 90 60   Epost: post@fkvigor.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift